Loading...
O mediosu 2019-04-17T07:27:40+00:00

O ZDRUŽEVANJU

Združenje mediacijskih organizacij Slovenije – MEDIOS je bilo ustanovljeno 23. 4. 2008, na pobudo , Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, Zavoda Rakmo, Inštituta za mediacijo Concordia ter Inštituta za management in svetovanje s strani 23 organizacij, ki aktivno delujejo na področju mediacije.

Osnovni namen združenja je povezovanje organizacij, ki delujejo na področju mediacije, razvijanje mediacije in širjenje kulture medsebojnih odnosov in mediacije v slovenskem in mednarodnem prostoru ter razvoj standardov in priporočil za izvajanje mediacijskih postopkov in usposabljanj mediatorjev.

V SKLADU Z NAMENOM IN CILJI ZDRUŽENJA IZVAJAMO SLEDEČE DEJAVNOSTI:

 • Strokovno in znanstveno delo za razvoj mediacije v Sloveniji, Evropski uniji in mednarodnem prostoru

 • Strokovno in znanstveno sodelovanje z organizacijami, ki delujejo na področju mediacije v Evropski uniji ter mednarodnem prostoru

 • izdajanje strokovnih in znanstvenih mnenj glede vprašanj s področja namena in ciljev združenja in publikacij, ki s svojimi vsebinami služijo doseganju namena in ciljev združenja

 • vključevanje v postopke oblikovanja politik, predpisov, ukrepov in praks, ki imajo vpliv na razvoj mediacije (načelo integracije mediacije)

 • organizacija srečanj in dogodkov povezanih z nameni in cilji združenja

 • izdaja tiskanega in e-gradiva ter publikacij za promocijo mediacije, združenja in članov ter zagotavljanje skupne prepoznavnosti

 • prizadevanje za zagotovitev primernih prostorov in infrastrukture za razvoj, usposabljanje in izvajanje mediacije

 • oblikovanje standardov in priporočil za izvajanje mediacijskih usposabljanj članov

 • oblikovanje standardov in priporočil za izvajanje mediacijskih postopkov članov

 • oblikovanje standardov in priporočil za izvajanje drugih mediacijskih dejavnosti članov

 • podeljevanje certifikatov kakovosti mediacijskim organizacijam za izvajanje mediacijskih usposabljanj, mediacijskih postopkov in drugih mediacijskih dejavnosti

 • podpiranje dejavnosti članic združenja

 • skrb za medsebojno informiranje članov in informiranje splošnih javnosti o delovanju članov z nudenjem možnosti članom,
  da preko spletne strani in drugih informacijsko komunikacijskih
  orodij združenja objavljajo informacije

 • skrb za sodelovanje članov pri programih in projektih, usposabljanjih in izvajanju mediacijskih postopkov

 • skrb za koordinacijo članov pri imenovanjih predstavnikov v telesa in organe na področju mediacije
 • zastopanje in predstavljanje interesov članov na način
  kot je določen s splošnimi pravili združenja

 • vodenje pritožbenih postopkov zoper delo članic

 • nudenje strokovne pomoči na mediacijskem področju pri ustanavljanju mediacijskih organizacij
 • založniška dejavnost v smislu založništva publikacij, ki jih združenje izdaja pri opravljanju svoje dejavnosti z vsebinami, ki služijo doseganju namena in ciljev združenja
 • izvajanje izobraževanj za pridobitev certifikatov kakovosti v skladu z oblikovanimi standardi združenja

OSEBNA IZKAZNICA

Ime: Združenje mediacijskih organizacij Slovenije – MEDIOS 
Naslov: Povšetova 37, 1000 Ljubljana 
Telefon: + 386 64 112 577
Davčna številka: 34850295
Pravnoorganizacijska oblika: Društvo
Skrajšano ime: MEDIOS
E-naslov: info@medios.si
Predsednk združenja Primož Šporar 
Generalna sekretarka: Anja Vrdlovec
Matična številka: 4002504
Poslovni račun: 3300-0002930749
(odprt pri Hypo Alpe-Adria-Bank d.d, Poslovalnica stekleni dvor,
Dunajska 117, SI-1000 Ljubljana) 

ORGANI

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršilni organ združenja in opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo združenja.

ČLANI:

 • Primož Šporar, predsednik
 • Anja Vrdlovec, generalna sekretarka
 • Katarina Nemec, članica
 • Tanja Pia Metelko, članica
 • Mišo Pušnik, član
 • Marko Iršič, član

 

 • skrbi za izvrševanje programa dela združenja,
 • pripravlja predloge sprememb statuta in predloge notranjih aktov združenja,
 • potrjuje oziroma posreduje v potrditev zboru članov sklepe oziroma odločitve strokovno – posvetovalnih organov združenja,
 • pripravi predlog finančnega načrta, programa delovanja, poročila o delu združenja ter letnega poročila združenja,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje združenja,
 • upravlja s premoženjem združenja,
 • upravlja zadeve v zvezi z evidenco članstva ter letnimi poročili članov,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov združenja in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov.
 • oblikovanje strokovnih mnenj glede mediacijskega postopka in mediacijskega usposabljanja
 • oblikovanje strokovnih mnenj glede izvajanja mediacijskega postopka in mediacijskega usposabljanja
 • razvijanje standardov in priporočil za izvajanje mediacijskih postopkov
 • razvijanje standardov in priporočil za izvajanje mediacijskih usposabljanj
 • razvijanje standardov in priporočil glede vsebine mediacijskih usposabljanj
 • razvijanje standardov in priporočil glede stalnega strokovnega usposabljanja mediatorjev
 • priprava meril in kriterijev za podeljevanje certifikatov kakovosti mediacijskim organizacijam za izvajanje mediacijskih usposabljanj, mediacijskih postopkov in drugih mediacijskih dejavnosti ter sodelovanje v postopku podeljevanja certifikatov na način določen s splošnimi akti združenja
 • spodbujanje znanstvenega raziskovanja na področju mediacije
 • strokovno in znanstveno delo za razvoj mediacije v Sloveniji, Evropski uniji in mednarodnem prostoru;
 • strokovno in znanstveno sodelovanje z organizacijami, ki delujejo na področju mediacij v Evropski uniji ter mednarodnem prostoru;
 • oblikovanje strokovnih in znanstvenih mnenj, dokumentov in gradiv namenjenih reševanju vprašanj s področja mediacij;
 • vključevanje v postopke oblikovanja politik, predpisov, ukrepov in praks, ki imajo vpliv na razvoj mediacije
 • odzivanje na aktualne splošne in politične dogodke in vsebine povezane z mediacijo
 • sodelovanje pri okroglih mizah, kongresih, konferencah in drugih dogodkih povezanih z mediacijsko stroko
 • oblikovanje stališč in smernic glede potreb po specifičnih temah, izobraževanjih, usposabljanjih in literaturi na področju mediacije
 • razvoj mednarodnega sodelovanja na področju mediacije;
 • strokovno povezovanje, sodelovanje in usklajevanje s tujimi strokovnjaki na področju mediacije
 • vključevanje v mednarodne postopke oblikovanja politik, predpisov, ukrepov in praks, ki imajo vpliv na razvoj mediacije
 • oblikovanje predlogov in mnenj glede organizacije in vsebine mednarodnih strokovnih in znanstvenih dogodkov
 • analiza in primerjava praks izvajanja mediacijskih postopkov in usposabljanj v tujini
 • analiza in primerjava standardov na področju mediacije v drugih državah
 • strokovno in znanstveno delo za razvoj mediacije v Sloveniji, Evropski uniji in mednarodnem prostoru;
 • strokovno in znanstveno sodelovanje z organizacijami, ki delujejo na področju mediacij v Evropski uniji ter mednarodnem prostoru;
 • odzivanje na aktualne splošne in politične dogodke in vsebine povezane z mediacijo
 • sodelovanje pri okroglih mizah, kongresih, konferencah in drugih dogodkih povezanih z mediacijsko stroko
 • oblikovanje stališč in smernic glede potreb po specifičnih temah, izobraževanjih, usposabljanjih in literaturi na področju mediacije

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor izvaja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem združenja ter nad finančnim in materialnim poslovanjem združenja.

ČLANI:

 • Ksenija Lorber
 • Jelka Segulin
 • Urša Merljak

 

 • spremljanje in nadziranje dela upravnega odbora in zakonitega zastopnika,
 • opravljanje notranjega nadzora nad finančnim in materialnim poslovanjem združenja,
 • ugotavljanje ali letno poročilo združenja obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja združenja, ter poročanje zboru članov pred sprejemom letnega poročila,
 • ugotavljanje ali poslovne knjige in letno poročilo omogočajo ocenjevanje ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za uresničevanje namena ter ciljev združenja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu in ugotavlja ali se je presežek porabil za te namene, ter o tem poroča zboru članov pred sprejemom letnega poročila.

ČASTNO RAZSODIŠČE

Častno razsodišče je pritožbeni organ, ki odloča o pritožbah zoper dejavnost, ki jo izvajajo člani združenja na področju mediacije, o neizpolnjevanju pogojev za članstvo v združenju in neizpolnjevanju obveznosti člana določenih s tem aktom in drugimi pravili združenja.

ČLANI:

 • Ana Gračan
 • Mojca Hren
 • Borut Carl
 • Sodeluje v postopku mediacije za rešitev pritožbe
 • izreka opomin članu za lažje kršitve statuta ali notranjih aktov združenja;
 • odloča o izključitvi člana;

FINANCIRANJE

Združenje opravlja tako nepridobitno, kot tudi pridobitno dejavnost. Financira se iz lastne dejavnosti, s sredstvi iz javnih razpisov, letnimi članarinami ter prostovoljnimi prispevki.
Podprite združenje MEDIOS  

 • spremljanje in nadziranje dela upravnega odbora in zakonitega zastopnika,
 • opravljanje notranjega nadzora nad finančnim in materialnim poslovanjem združenja,
 • ugotavljanje ali letno poročilo združenja obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja združenja, ter poročanje zboru članov pred sprejemom letnega poročila,
 • ugotavljanje ali poslovne knjige in letno poročilo omogočajo ocenjevanje ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za uresničevanje namena ter ciljev združenja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu in ugotavlja ali se je presežek porabil za te namene, ter o tem poroča zboru članov pred sprejemom letnega poročila.

DOKUMENTI:

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih